درج علامة ر

Page 3 of 4. در حقیقت، علاّمه در تفسیر این آیه چنین نتیجه می‌‌گیرد که پس از پیامبر، امامان معصوم که از جانب خداوند تعیین شده‌‌اند و معصومیّت دارند، زمامدار امور مردم خواهند بود (ر

2023-02-04
    و إبتعاده أخرج الضباع من جحورها
  1. شنطة كفة لأدوات القهوة - علامة بني
  2. شب ریز ینعی 4-3-2 ًلاثم
  3. کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد