حزف د

Jul 03, 2019 · با اینکه حذف کردن برنامه ها در ویندوز راه های تقریبا ساده ای دارد، اما برای برخی از کاربران مشکل به نظر می رسد. شغبشٌا ًمزغٌّا ٛضؼٌا ذؼمِ ٓػ حسادإ ظٍدِ خ٠ٛضؼٌ حششزٌا ةبث حزف ٓػ ،َاشىٌا بٙ١ّ٘بغٌّ ٍٓؼر ْأ ٞدٚصلا خوشش شغ٠ خِبؼٌا خ١ؼّدٌا عبّزخا ٟف ٓ١حششٌّا ةبخزٔا ُز١١ع

2023-01-27
    احدث مشاكل الحاسب و حلها
  1. د
  2. د
  3. د
  4. أ
  5. Published on Aug 22, 2009
  6. پژوهش با استفاده از داده های ویدئویی
  7. 5 خَنحَىا ٜف بٍٞبحٍ عبق حفبط -أ ُ0